ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ปลัด ทส.” ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ "ไม้มีค่า" เร่งรัดการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“ปลัด ทส.” ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ "ไม้มีค่า" เร่งรัดการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“ปลัด ทส.” ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ "ไม้มีค่า" เร่งรัดการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2565 โดยมี คณะผู้บริหาร ทส. และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมยุทธโยธาทหารบก กองทัพบก กรมศิลปากร กรมประชาสัมพันธ์ กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงบประมาณ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง และ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุม Video Conference โดยได้เร่งรัดการดำเนินงาน พร้อมทั้งเร่งรัดการจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ต่อไป

การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย แผนการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าระบบงานที่เกี่ยวข้อง และค่าควบคุมงาน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้ แผนการดำเนินงานตกแต่งสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทั้งภายในและภายนอกอาคาร คาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในเดือนมีนาคม 2566 ตลอดจนแผนงานโครงการที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 ได้แก่ การก่อสร้างโครงสร้างอาคาร สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบงานที่เกี่ยวข้อง และ การจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยให้เร่งรัดการดำเนินงานและมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อสังเกตและแนวทางการดำเนินงานจากที่ประชุมไปปรับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานต่อไป 

นอกจากนี้ ยังได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งสำนักงานโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อกำกับดูแลงานด้านการก่อสร้างและโครงสร้าง รวมทั้งความเรียบร้อยต่าง ๆ จนแล้วเสร็จ ในปี 2570 ส่วนในด้านองค์ความรู้และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ฯ ในเบื้องต้น จะมีสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มากำกับดูแลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

แกลเลอรี่