ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ในงาน World Forestry Congress ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ทส. นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ในงาน World Forestry Congress ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ทส. นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ในงาน World Forestry Congress ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

เมื่อวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2565 นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุม  2nd AFoCO Ministerial Meeting ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 จัดขึ้น ณ สาธารณรัฐเกาหลี ควบคู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ของ AFoCO และการจัดการประชุมวิชาการป่าไม้โลก สมัยที่ 15 (XV World Forestry Congress) เพื่อเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นเชิงนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงในการสนับสนุน AFoCO และกิจกรรมต่างๆ เพื่อภาคป่าไม้ในภูมิภาคเอเชีย รวมไปถึงการดำเนินการในท้องถิ่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายระดับโลก, การพัฒนาที่ยั่งยื่นและแนวทางความร่วมมือด้านป่าไม้ระหว่างประเทศ  โดยในปี พ.ศ. 2564 AFoCO Annual Thematic ได้มุ่งเน้นถึงบทบาทของหน่วยงานระดับภูมิภาคในการปลดปล่อยศักยภาพของป่าไม้อย่างเต็มที่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการฟื้นฟูและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม Glasgow Declaration on Forests and Land Use ซึ่ง 141 ประเทศรับรอง ครอบคลุมพื้นที่ป่า 3.69 พันล้านเฮกเตอร์ 

ในโอกาสนี้  นางอรนุช   หล่อเพ็ญศรี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ (Speech) ต่อที่ประชุมในการสนับสนุนการทำงานเพื่อพัฒนาการป่าไม้ให้ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและของโลก พร้อมทั้งขยายความร่วมมือของประเทศไทยไปยังประเทศอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิก AFoCO พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศไทยกับสมาชิก AFoCO เช่น ความร่วมมือด้านไฟป่า ความร่วมมือด้านงานวิจัยและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

นอกจากนั้นแล้ว คณะผู้แทนไทย ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการป่าไม้ ในงาน World Forestry Congress สมัยที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นการนำเสนอนวัตกรรม งานวิจัย รวมไปถึงผลงานความร่วมมือขององค์กรต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเพื่อการจัดการป่าไม้ การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์ภาคการป่าไม้อย่างยั่งยืน เช่น นิทรรศการของ AFoCO ที่แสดงถึงความร่วมมือภาคการป่าไม้ นิทรรศการของ Korea Forest Service ที่แสดงถึงการบริหารจัดการป่าไม้ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูป่าไม้ และการป้องกันไฟป่า นิทรรศการของกลุ่มประเทศสมาชิกแถบแอฟฟริกา ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น

แกลเลอรี่