ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมถก คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผ่านร่างมาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ทส. ร่วมถก คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผ่านร่างมาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ทส. ร่วมถก คกก.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผ่านร่างมาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน


วันนี้ (11 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะรองประธานกรรมการ พร้อมด้วย  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ กรรมการและเลขานุการ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเลขานุการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ 2/2565  โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ รองนายกฯ ได้ขอบคุณ ทส.และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 จนประสบผลสำเร็จ กระทั่งมีแนวโน้มลดลงอย่างเป็นรูปธรรม  

 
ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงาน EIA จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ - เด่นชัย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อขยายเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งทางราง ในพื้นที่ภาคเหนือ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเดินทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เจ้าของโครงการ ต้องดำเนินการตามมาตรการฯ ที่กำหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายสำคัญ 4 เรื่อง ได้แก่ ร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 – 2570  ร่างกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570  การประชุมรัฐภาคี 3 อนุสัญญาระหว่างประเทศ ในรูปแบบ face-to-face (อนุสัญญาบาเซลฯ อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ) และ การให้การยอมรับในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซลฯ รวมทั้ง พิจารณากำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า มาตรฐานการระบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐานยูโร 5 และมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่