ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ชู โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

รมว.ทส. ชู โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

รมว.ทส. ชู โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมเชิงรุก

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)  เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และ the 11th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมเชิงรุกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งไทยและนานาชาติ ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และศรีลังกา จำนวนกว่า 200 คน  เข้าร่วมประชุม ทั้งแบบ Onsite และแบบ Online 

นายวราวุธ ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ประเทศไทย ได้ประกาศการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และ
บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 และยกระดับการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด เป็นร้อยละ 40 ภายใต้การสนับสนุนทางด้านการเงิน และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยได้ประกาศให้ BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน BCG Model จึงได้จัดทำกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภารกิจของกระทรวงฯ และพัฒนาเครื่องมือเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่ Build forward Greener ปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่