ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"รมว.วราวุธ" เร่งออกกฎหมายลูก พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พร้อมเตรียมยกระดับวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าสงวน

"รมว.วราวุธ" เร่งออกกฎหมายลูก พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  พร้อมเตรียมยกระดับวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าสงวน

"รมว.วราวุธ" เร่งออกกฎหมายลูก พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  พร้อมเตรียมยกระดับวาฬสีน้ำเงินเป็นสัตว์ป่าสงวน 

วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงฯ และผ่านระบบการประชุม Video Conference  เร่งรัดการออกกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  สั่ง กรมอุทยานฯ เร่งดำเนินการยกระดับนกชนหินเป็นสัตว์ป่าสงวนโดยเร็ว พร้อมเตรียมเสนอวาฬสีน้ำเงินขึ้นเป็นสัตว์ป่าสงวนควบคู่กันไป รวมทั้งยกปลาฉลามเสือดาว เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
 
โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการดำเนินการแก่สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า และค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่า พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการรวมร่างระเบียบ 4 ฉบับ ไว้ในฉบับเดียวกัน พร้อมปรับปรุงโครงสร้างเพิ่มเติมเนื้อหาสาระสำคัญหลัก กฎหมาย และวิธีปฏิบัติ ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (2) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการศึกษาจัดทำโครงการ และการอนุญาตเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. …. (3) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าในทุกเขตพื้นที่ พ.ศ. …. และ (4) ร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทับซ้อนตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พ.ศ. ….

นอกจากนี้ มีมติเห็นชอบกฎหมายลำดับรองประกอบ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของกรมประมง จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้งและการครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุมที่เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. …. และ (2) ร่างระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ สัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. …. ตลอดจนเห็นชอบการกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่ ปลาฉลามเสือดาว (Stegostoma fasciatum) และเสนอวาฬสีน้ำเงิน (Balaenoptera musculus) เป็นสัตว์ป่าสงวน อีกทั้งเห็นชอบการประกาศพื้นที่เตรียมการกำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี (เพิ่มเติม) และพื้นที่ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

แกลเลอรี่