ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ สะท้อนคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล ชุมชนดูแลป่า ป่าให้ประโยชน์ชุมชน

24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ สะท้อนคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล ชุมชนดูแลป่า ป่าให้ประโยชน์ชุมชน

24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ สะท้อนคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล ชุมชนดูแลป่า ป่าให้ประโยชน์ชุมชน

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บันทึกเทปเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่ในการจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของป่าชุมชนที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ทั้งยังเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจก ที่จะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ และเครือข่ายป่าชุมชนยังเป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าที่อยู่ด้วยกันได้อย่างเกื้อกูล โดยชุมชนช่วยดูแลป่า และป่าให้ประโยชน์กับชุมชน  

วันป่าชุมชนแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 24 พฤษภาคม ของทุกปี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และสืบสานพระราชปณิธานการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ให้คนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย และเอื้อประโยชน์ต่อกันได้อย่างยั่งยืน และเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

แกลเลอรี่