ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อ.อ.ป. ร่วมกับ 2 จังหวัดภาคใต้ จัดทำ “โครงการ พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์”ถวาย ร.10

อ.อ.ป. ร่วมกับ 2 จังหวัดภาคใต้ จัดทำ “โครงการ พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์”ถวาย ร.10

อ.อ.ป. ร่วมกับ 2 จังหวัดภาคใต้ จัดทำ “โครงการ พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์”ถวาย ร.10

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ร่วมกับ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ร่วมจัดทำโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์” ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวโรกาสเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ บนพื้นที่สวนป่าเศรษฐกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ภาคใต้ จำนวน 2 สวนป่า ได้แก่ สวนป่านาพญา จังหวัดชุมพร และสวนป่ากะเปอร์ จังหวัดระนอง บนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 22 ไร่ โดยในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จัดขึ้น ณ สวนป่านาพญา ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรและได้ดำเนินการปลูกต้นเมหสักข์ สักสยามมินทร์ จำนวน 1,100 ต้น โดยมี พลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 จัดขึ้นณ สวนป่ากะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ได้ดำเนินการปลูกต้นเมหสักข์สักสยามมินทร์ จำนวน 1,100 ต้น โดยมีนายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในโครงการฯ ดังกล่าว

สำหรับโครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์” ที่จัดขึ้นทั้ง 2 ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน นางสลีพรรณ ธรรมสโรช ผู้ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ นายธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาด้านสื่อประชาสัมพันธ์ นายสุชาติ ทับเคลียว ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โครงการ “พฤกษานุรักษ์ มเหสักข์ นวมินทรานุสรณ์”เป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ  ในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศไทยและหมู่ประชาคมโลกที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังจัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทย เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ไม้สักพระราชทานต่อไป

ข่าว: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา