ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เปิดตัวโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes) “นกชายเลนปากช้อน”

เปิดตัวโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes)   “นกชายเลนปากช้อน”

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2561 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) รอบที่ 5 จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่      ภาคการผลิต (Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes)   “นกชายเลนปากช้อน” ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561      เวลา 08:30 – 16:30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญระดับโลกในพื้นที่ภาคการผลิต (พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ตามกฎหมาย) โดยให้ความสำคัญกับการจัดการ     ถิ่นที่อยู่อาศัย ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชน มุ่งเน้นความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การส่งเสริมอาชีพเสริมสำหรับชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุถึงเป้าหมายของโครงการฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ ขึ้น เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการและเผยแพร่ไปสู่ชุมชน

          ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวเปิดพิธี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ รองเลขาธิการสผ. ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ เป็นผู้กล่าวรายงาน บรรยายพิเศษ เรื่อง การอนุรักษ์นกชายแลนปากช้อน และนกอพยพที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยนายปองพล อดิเรกสาร โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมชมนกชายเลนปากช้อน และนกอพยพอื่นๆ บริเวณนาเกลือ ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่างๆ

ข่าว: สำนักงานนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา