ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคลองก่าม

“โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคลองก่าม

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔  
จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
“โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคลองก่าม

นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ ได้มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนบน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔ จัดกิจกรรมโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ “โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคลองก่าม” ณ ศาลาวัดบ้านดอนหัน หมู่ ๖ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสดงอาทิตย์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างมาดำเนินการอย่างเป็นธรรม และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของรัฐอย่างกว้างขวาง ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น ๖๓ คน โดยมี จ.อ.วัฒนา ระเริง ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้
๑. ให้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ในส่วนของจุดตั้งแผงโซล่าเซลล์และหอถังสูง ชาวบ้านต้องการให้ขยับจากจุดเดิมในแบบมาทางด้านทิศเหนือให้อยู่ตรงหัวมุมของแหล่งน้ำพอดี และให้ปรับแนวการวางท่อไปทางด้านทิศตะวันตกทั้งหมด ซึ่งจะทำให้อยู่ใกล้พื้นที่ของเกษตรกรมากขึ้น
๒. เห็นชอบและให้ดำเนินโครงการในพื้นที่ได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องชุมชน และไม่มีปัญหาเรื่องที่ดินโดยรอบ (ภาพและข้อมูล จาก สทภ.4 จ.ขอนแก่น)