ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมก่อตั้งธนาคารเลือดช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมก่อตั้งธนาคารเลือดช้าง

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ , ชมรมปางช้างเชียงใหม่ และสัตวแพทย์จากหน่วยงานเอกชน จัดอบรมเรื่อง “ธนาคารเลือดช้าง” เพิ่มทักษะความชำนาญให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลช้าง ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของธนาคารเลือดช้าง รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกภาพและวีดีทัศน์ สำหรับใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคเลือดช้างให้ปางช้างเอกชน

ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลช้าง อาคารงานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และภาคปฏิบัติต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ การจัดตั้งธนาคารเลือดช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บเลือดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และใช้ในการรักษาช้างป่วย โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบเลือด เช่น เฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง (EEHV) ซึ่งการถ่ายเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดมีความจำเป็นอย่างมากในการรักษา สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่รองรับช้างป่วยหนักและต้องการเลือดจากธนาคารเลือดช้างมากที่สุด จึงมีความยินดีและสนับสนุนการก่อตั้งธนาคารเลือดช้าง โดยเป็นสถานที่ในการจัดเก็บเลือดและส่วนประกอบของเลือดเพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลช้างป่วยต่อไปในอนาคต

แกลเลอรี่