Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย ต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศสู่ Thailand ๔.๐

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย ต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศสู่ Thailand ๔.๐

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย ต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศสู่ Thailand ๔.๐

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้ทันสมัยก้าวหน้าสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้มีการประสานระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกัน ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและสังคมของประเทศ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และตอบรับแนวทางในการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand.๔.๐ ซึ่งสาระสำคัญในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานคือการสนับสนุนด้านบุคลากรและงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการร่วมของทั้งสองหน่วยงานโดยมี นายทศพร  นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรธรณี, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่