ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.หารือกรอบแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ทส.หารือกรอบแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

ทส.หารือกรอบแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และผ่านการประชุมทางไกล  โดยได้กล่าวถึงสถานภาพปัจจุบันของแนวเขตป่าไม้ ทั้งที่มีสภาพป่าและป่าเสื่อมโทรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้ให้แนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าวอย่างยั่งยืน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาป่าไม้ของประเทศให้เกิดความเป็นเอกภาพและดุลยภาพในการอนุรักษ์ ควบคู่กับการใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสังคม อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ต่อไป

แกลเลอรี่