ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด จตุพร' เห็นชอบ MADD เปลี่ยนรถประจำทางฯ เอกชน เป็น รถประจำทางไฟฟ้า นำเสนอ คกก. นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

ปลัด จตุพร' เห็นชอบ MADD เปลี่ยนรถประจำทางฯ เอกชน เป็น รถประจำทางไฟฟ้า นำเสนอ คกก. นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

ปลัด จตุพร' เห็นชอบ MADD เปลี่ยนรถประจำทางฯ เอกชน เป็น รถประจำทางไฟฟ้า นำเสนอ คกก. นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทําหน้าที่รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference

โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบรายละเอียดการดําเนินงาน (Mitigation Activity Design Document: MADD) ของโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจําทางสาธารณะของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจําทางไฟฟ้า (รถร่วมบริการ) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (SHIFT Program Activity: “Operation of e-buses on privately owned, scheduled public bus routes in the Bangkok Metropolitan area by Energy Absolute”) โดยได้มอบหมายให้ สผ. นํารายละเอียดการดําเนินงาน (Mitigation Activity Design Document: MADD) ของโครงการดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป 


นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ  ยังได้รับทราบ ถึงความคืบหน้าการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy: LT-LEDS) และเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกําหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2nd Updated NDC) รวมทั้งรับทราบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ข้อตกลงการดําเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส (Implementing Agreement to the Paris Agreement between the Kingdom of Thailand and the Swiss Confederation)

แกลเลอรี่