ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล โดยในวันนี้ (1 มีนาคม 61) เวลา 09:30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ณ ห้องธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลธารา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการจัดสรรแบ่งปันที่ดินทำกิน (Zoning) พร้อมจัดหาสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเท่าเทียม โดยยึดแนวทาง “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน” และ “แม่ฮ่องสอนโมเดล” ซึ่งมีการบริหารจัดการพื้นที่และความร่วมมือจากประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมมีการแบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 - เร่งรัดดำเนินโครงการ คทช. ที่ค้างอยู่ (รวมการสำรวจที่ตกหล่น) เป็นกรณีพิเศษ
            - การพิจารณานำแนวทางการดำเนินการของกลุ่มที่ 3 และ 4 ให้บรรจุเป็นวาระพิจารณาของ คทช. ก่อนนำเสนอ ครม. โดยอาจใช้คำว่า "ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ตามที่ได้รับการผ่อนผันตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557"

กลุ่มที่ 2 - การขออนุญาตใช้ที่ดินป่าไม้เพื่อปรับปรุง/ก่อสร้างโรงเรียน/สถานพยาบาล/ ขยายแนวเขตไฟฟ้า/ สร้างอ่างเก็บน้ำ/ สร้างถนน/ ขยายสนามบิน/ ศึกษาระบบการขนส่งทางรางฯลฯ
            - การมอบอำนาจให้จังหวัดอนุญาตให้ส่วนราชการสามารถปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหรือการก่อสร้างในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตไว้แล้วในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่
            - แผนงานการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

            - พิจารณาเรื่อง ขั้นตอน/ วิธีการ ให้กรมป่าไม้ส่งมอบหรือมอบอำนาจให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ป่าสมบูรณ์ หรือพื้นที่ที่จะฟื้นฟูให้เป็นป่าอนุรักษ์

กลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 - การสำรวจออกแบบเพื่ออนุญาตให้ชุมชนได้รับการผ่อนผันตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ได้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างสมดุลและเกื้อกูลกัน
            - การขอแต่งตั้ง พนักงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รังวัด (ชั่วคราว) เพื่อช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อเร่งดำเนินการรังวัดพื้นที่ในโครงการ คทช. ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
            - การขออนุญาตปรับปรุงเส้นทางห้วยต้นนุ่น
            - การขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
            - การพิจารณาอนุญาตเก็บบุกในป่า
            - ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยในวันที่ 2 มีนาคม 2561 จะมีการนำเสนอผลการประชุม ประเด็นปัญหา แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา กรอบเวลาการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงานทีรับผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ และสรุปผลการประชุม พร้อมสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เพื่อดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูปต่อไป

 

ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่