ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วม กำกับ ติดตาม ประเมินผล คทช. เน้นประเมินความสุขของประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินจากรัฐ

ทส. ร่วม กำกับ ติดตาม ประเมินผล คทช. เน้นประเมินความสุขของประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินจากรัฐ

ทส. ร่วม กำกับ ติดตาม ประเมินผล คทช. เน้นประเมินความสุขของประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินจากรัฐ

วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุม VDO Conference เพื่อติดตามความคืบหน้าการเสนอรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต่อรัฐสภา และผลการศึกษาความสุขชุมชนมวลรวมของประชาชนในพื้นที่ คทช. ตลอดจนภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ภายใต้ภารกิจ คทช.

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาถึงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คทช. ที่เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับประโยชน์จากการจัดที่ดินของภาครัฐ โดยให้มีการประเมินความพึงพอใจ และความสุขของกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และกฎหมาย การดำเนินงานระยะต่อไป นอกจากนี้ ยังเห็นชอบ (ร่าง) องค์ประกอบรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา อีกทั้ง ยังได้เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ที่มีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น อนุกรรมการ ออกจากคณะอนุกรรมการฯ ตามภารกิจหน้าที่ที่สิ้นสุดลง ก่อนนำเสนอ คทช. ต่อไป

แกลเลอรี่