ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ที่ปรึกษา “ยุทธพล” พร้อม “ปลัดฯ จตุพร” ติดตามงานพื้นที่ 4 จังหวัดชายทะเล : สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เร่งแก้ไขปัญหาสำคัญ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ย้ำหลักการทำงาน 4ป.

ที่ปรึกษา “ยุทธพล” พร้อม “ปลัดฯ จตุพร” ติดตามงานพื้นที่ 4 จังหวัดชายทะเล : สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เร่งแก้ไขปัญหาสำคัญ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ย้ำหลักการทำงาน 4ป.

ที่ปรึกษา “ยุทธพล” พร้อม “ปลัดฯ จตุพร” ติดตามงานพื้นที่ 4 จังหวัดชายทะเล : สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เร่งแก้ไขปัญหาสำคัญ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ย้ำหลักการทำงาน 4ป.


วันนี้ (18 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน​ (ทสม.)​ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อส.ทล.) ให้การต้อนรับ และร่วมปลูกต้นจิกทะเล


ดร.ยุทธพล กล่าวว่า วันนี้ตนได้รับมอบหมายจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในการลงพื้นที่ติดตาม
การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัดนี้ เพื่อให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคน และขอให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติราชการอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างสุขให้กับประชาชน “ไม่เกียร์ว่าง” ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับสัตว์ป่า ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม การกัดเซาะชายฝั่ง และการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก และที่สำคัญ คือ การเพิ่มพื้นที่ป่า ทั้งป่าบกและป่าชายเลน ตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวของรัฐบาล และขอให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เป็นหน่วยงานหลักในการสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงฯ อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป


โดยหลังจากการรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของทั้ง 4 จังหวัด นายจตุพร ได้กล่าวว่า ด้วยลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน ทำให้แต่ละจังหวัดมีประเด็นทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ต้องรับผิดชอบดูแลเน้นหนักแตกต่างกันไป เช่น จังหวัดสมุทรสาคร อาจเน้นหนักไปที่ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องน้ำเสียและขยะจากโรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม มีปัญหาสิ่งแวดล้อมมาจากที่นาที่สวน หรือฟาร์มสุกร ส่วนจังหวัดเพชรบุรี เน้นเรื่องการจัดการพื้นที่ป่า ขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีมิติทางด้านการท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น ดังนั้น ทสจ. ต้องมีความเข้าใจลักษณะพื้นที่ของตนเอง และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ สร้างการยอมรับ สร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ให้ได้ เพื่อให้การทำงานเกิดผลในทางปฏิบัติและเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน โดยในการทำงานขอให้ยึดหลัก 4ป. ได้แก่ ปฏิบัติ โดยการพูดดี คิดดี ทำดี ประสานงานกับทุกภาคส่วน ประเมินการทำงานทุกระยะ ทั้งการประเมินตนเองและผลงาน และสุดท้ายคือ ประชาสัมพันธ์ ต้องมีการสื่อสารสร้างการรับรู้ไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกันเป็น ทส. หนึ่งเดียว และขอให้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติในทุกโอกาส นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานเน้นนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายสำคัญ โดยขอให้มีกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ในทุก ๆ โอกาส เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป

แกลเลอรี่