ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัด ทส. เน้นย้ำ การจัดประชุม TCAC ต้องมีความทันสมัย มุ่งสร้างความร่วมมือสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ปลัด ทส. เน้นย้ำ การจัดประชุม TCAC ต้องมีความทันสมัย มุ่งสร้างความร่วมมือสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ปลัด ทส. เน้นย้ำ การจัดประชุม TCAC ต้องมีความทันสมัย มุ่งสร้างความร่วมมือสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 
 
วันนี้ (20 มิถุนายน 2565) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference : TCAC) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของการจัดประชุมฯ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “อนาคตไทย อนาคตโลก : โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future : Our Responsibility, Our Opportunity) ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 

โดยที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วย อนุกรรมการจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีมติเห็นชอบร่างกำหนดการจัดประชุมฯ ทั้ง พิธีเปิดและการกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดย นายกรัฐมนตรี “สารจากเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ถ้อยแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นเมืองใหญ่ อาทิ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ขอนแก่น ภูเก็ต และ เชียงใหม่ ถ้อยแถลงของเอกอัครราชทูตจากประเทศที่มีความร่วมมือหรือมีศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทย การกล่าวถึง “ความสำคัญของการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดงาน Thailand Climate Action Conference” โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดเวทีเสวนาตลอด 2 วัน อาทิ หัวข้อพลังงานและการขนส่งที่ยั่งยืน ป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอน บริการด้านภูมิอากาศและภูมิคุ้มกันภาคเมือง เยาวชนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกษตรเท่าทันภูมิอากาศ และตลาดคาร์บอนเครดิต และการจัดแสดงนิทรรศการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนเยาวชน ผู้แทน NGOs และผู้แทนภาคเอกชน เพื่อให้ได้ถึงข้อสรุปภาพรวมในการร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในระยะต่อไปให้สาธารณชนได้รับทราบ 

ทั้งนี้ ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำถึงรูปแบบการจัดการประชุมและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ที่ต้องมีความทันสมัย เข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนในวงกว้าง สร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดขึ้นในสังคม ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยมอบหมายคณะทำงานฯ นำข้อสังเกตและคำแนะนำของคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงรูปแบบให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ทราบต่อไป

แกลเลอรี่