ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. รับทราบนโยบายและทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564

ทส. รับทราบนโยบายและทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564

   วันนี้ (8 มีนาคม 2561) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการมอบนโยบายและทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2560-2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560- 2579 และประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารระดับสูง ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ

   ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ปรับตัว และเร่งรัดการดำเนินการตามพันธกรณี เพื่อแสดงภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีนานาชาติ โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ

 

ข่าว : อนัญญา / ภาพ : ชิชาญา

แกลเลอรี่