ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ
วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานการประชุม และ สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประเด็นสำคัญของการประชุม ได้แก่
- รับทราบคำสั่งคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงอำนาจหน้าหน้าที่คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ
- รับทราบสรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓ (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑.๒ (CMA 1.2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
- รับทราบข้อมูลสำหรับเตรียมการเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ (COP 24)
- รับทราบการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานประสานงานหลัก Article 6 ระดับประเทศ ของอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Focal Point for Article 6 of the Convention) ตามมติที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นข้อคิดเห็น (Submission) ของไทยเรื่อง Common time frames for NDCs (Nationally Determined Contributions) และมีมติเห็นชอบกับกรอบข้อคิดเห็นดังกล่าว รวมถึงการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำกรอบการดำเนินงาน ๑๐ ปี โดยให้ฝ่ายเลขาฯ แก้ไขปรับปรุงถ้อยคำภาษาที่ใช้ และนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงรายชื่อหน่วยงานของประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสหภาพภูมิอากาส ประจำปี ๒๕๖๑ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๓๐ เม.ย. – ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๐ ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สารณรัฐเยอรมนี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการเพิ่มผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตรเข้าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย
ภาพและข่าว: Wijarn Simachaya, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่