Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 (นายจิรายุ นันท์ธราธร) เขตตรวจราชการที่ 14 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)