ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดอบรมฯ ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 35 แนะ “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง”

ทส. เปิดอบรมฯ ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 35 แนะ “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง”

ทส. เปิดอบรมฯ ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 35 แนะ “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” 
 
วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 35 โดยมี นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมจำนวน 100 คน จาก 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นโดย สถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 รูปแบบห้องเรียนและศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ รวมระยะเวลา 10 วัน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในยุคปัจจุบัน ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม และปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการทำงาน ประสานเป็นเครือข่ายข้าราชการรุ่นใหม่ของกระทรวงฯ ต่อไป 
 
นางชญานันท์ ผู้ช่วย ปกท.ทส. เน้นย้ำว่า “ข้าราชการ” คือ “ข้าของแผ่นดิน” เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราต้องเทิดทูนสถาบัน “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” โดยขอให้ยึดระเบียบ กฎหมาย และแบบแผนที่เกี่ยวข้อง มีความละเอียดและรอบคอบ ศึกษาให้เข้าใจ ยึดความถูกต้องเป็นหลักในการทำงาน ตลอดจนเรียนรู้ในทุกมิติ ใส่ใจในการทำงาน ศึกษา เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงฯ โดยเฉพาะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ต้องติดตาม ศึกษา เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นเข้าใจและตระหนักในเรื่องนี้ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และการดำเนินงานภายใต้นโยบาย “ทส. ยกกำลังเอ็กซ์” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา)

นอกจากนี้ ผู้ช่วย ปกท.ทส. ยังได้แนะให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งเป้าหมาย “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” โดยเชื่อในความสามารถและศักยภาพของทุกคน จึงขอให้ฝึกฝน พอกพูนประสบการณ์ เรียนรู้ และพัฒนา ตลอดจนนำความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานในเชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในสิ่งที่กระทรวงฯ ดำเนินการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ อีกทั้งขอให้มีพี่เลี้ยงในการสอนงาน มีน้ำใจในการทำงาน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน นึกถึงประโยชน์และความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งแยกแยะเรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว เรื่องงาน เรียงลำดับความสำคัญให้ได้ ที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยขอให้ทุกคนใช้เวลาอย่างเต็มที่ มีความตั้งใจ เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมให้มากที่สุด แล้วนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตที่ดี รวมถึงถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย

แกลเลอรี่