ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เร่งจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉ.2 เตรียมเสนอ คนร.

ทส. เร่งจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉ.2 เตรียมเสนอ คนร.

ทส. เร่งจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉ.2 เตรียมเสนอ คนร.

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานอนุกรรมการร่วม นายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี และผ่านระบบ Video Conference  
  
โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางให้ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการแร่ต่อเนื่องจากแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับแรกให้บรรลุผลสำเร็จและสร้างความยั่งยืนให้แก่ระบบการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทยและสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งร่างแผนฯ ดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งหลักการสำคัญภายใต้นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่ การพัฒนาที่ยั่งยืน  โมเดลเศรษฐกิจ BCG และ หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของประกาศ คนร. เรื่อง หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหารจัดการแร่ ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบขั้นตอนการพิจารณาพื้นที่ตามเงื่อนไข ตามคำอธิบายแผนที่เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองและกรอบระยะเวลาในการรับเรื่องเพื่อเข้าสู่การพิจารณารับรองการเป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ คนร. พิจารณามอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกำหนดหลักเกณฑ์การจำแนกทรัพยากรแร่และการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

แกลเลอรี่