ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะอนุฯ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ นัดแรก หวังอธิบายสังคมรับรู้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ทส. ประชุมคณะอนุฯ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ นัดแรก หวังอธิบายสังคมรับรู้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ทส. ประชุมคณะอนุฯ ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ นัดแรก หวังอธิบายสังคมรับรู้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี กรมป่าไม้ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงฯ ได้ขอบคุณอนุกรรมการต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเน้นย้ำถึงเป้าหมายของการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้พื้นที่ป่าในปัจจุบันราว 102 ล้านไร่ ยังคงอยู่ อีกทั้ง จะได้มีฐานข้อมูลที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือ ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนต่อยอดในพื้นที่ที่มีการปลูกไม้เศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ร่วมปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาและหาแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการลงรายละเอียดถึงนิยามศัพท์ที่จะนำมาจัดเก็บ ตลอดจนมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานยืนยันข้อมูลตามที่กรมป่าไม้แปลภาพออกมาว่าเป็นป่าธรรมชาติเท่าไร อย่างไร และมีพื้นที่ปลูกป่า โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจ จำนวนมากน้อยเพียงใด 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ได้รับการแต่งตั้งภายใต้คำสั่งของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) มีหน้าที่และอำนาจในการพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ภูมิภาค และพื้นที่ ให้มีมาตรฐาน เอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ และครอบคลุมนิยามและการจำแนกป่าไม้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมทั้งประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กำหนดแนวทาง กลไก ช่วงเวลาการรายงานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงและเสื่อมโทรม รวมถึงการให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะในการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมายและกรอบเวลาของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ คปช. อย่างต่อเนื่องเหมาะสม ประสานข้อมูลและเชิญหน่วยงานหรือบุคคลให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คปช.

แกลเลอรี่