ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การบรรลุเป้าหมายการปกป้องและอนุรักษ์ 30x30

ทส. มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การบรรลุเป้าหมายการปกป้องและอนุรักษ์ 30x30

ทส. มุ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การบรรลุเป้าหมายการปกป้องและอนุรักษ์ 30x30

วันนี้ (2 สิงหาคม 2565) เวลา 14.30 น. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการปกป้องและอนุรักษ์ 30x30 และการเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition for Nature and People ณ ห้องประชุม 201 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการดำเนินการตามเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทางบกและทางทะเลทั่วโลกให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งนับเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายอย่างมากทั้งในระดับโลกและของประเทศไทย รวมถึงประเมินความพร้อม และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทั้งทางบกและทางทะเล (Roadmap) ที่สามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ที่จะมีการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันถึงแนวทางการบรรลุเป้าหมาย 30x30 และการเข้าร่วม High Ambition Coalition for Nature and People เพื่อขับเคลื่อนสู่ระดับนโยบายในการอนุรักษ์และคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป 

แกลเลอรี่