ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.- จุฬาฯ ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร MOU การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส.- จุฬาฯ ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร MOU การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส.- จุฬาฯ ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากร MOU การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (MNRE MOOC & CHULA MOOC) และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability: IES) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม และมีผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความร่วมมือทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่สำคัญ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น โดยฉบับแรกเป็นการนำระบบการเรียนรู้ออนไลน์เข้ามาเป็นทางเลือกและเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เข้าถึงความรู้ได้อย่างเปิดกว้างที่สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ได้พัฒนาระบบ MNRE MOOC เพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหารือแนวทางที่จะร่วมกันพัฒนากับ CHULA MOOC เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง ขณะที่ฉบับที่สองจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability หรือ IES) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย ท้าทาย และตอบโจทย์การสร้างการเติบโตของประเทศอย่างมีส่วนร่วมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

แกลเลอรี่