ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จับมือทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์เสือโคร่งและปลาเสือตอ ในงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022 : Let's Save 2 Tigers... Together”

ทส.จับมือทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์เสือโคร่งและปลาเสือตอ ในงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022 : Let's Save 2 Tigers... Together”

ทส.จับมือทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์เสือโคร่งและปลาเสือตอ ในงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022 : Let's Save 2 Tigers... Together”

วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เปิดงาน “สองเสือปากน้ำโพ 2022 : Let’s Save 2 Tigers... Together” พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "เสือโคร่ง... คุณค่าแห่งป่ามรดกโลก" และร่วมลงนาม "ปฏิญญาสองเสือปากน้ำโพ” เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ โดยมี ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน จำนวน 40 หน่วยงานร่วมลงนาม ซึ่งมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องเจ้าพระยาคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ปกท.ทส. ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางในการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาเสือโคร่งและปลาเสือตอเพื่อต่อยอดสู่ความยั่งยืนต่อไป ซึ่งการดำเนินงานจะเชื่อมโยงกันทุกมิติ ทั้งนี้ การมีเสือจำนวนมากจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่นั้นมีความหลากหลายและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญยิ่งกับการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์และการเพิ่มปริมาณของเสือโคร่งในพื้นที่ป่า พร้อมกันนี้ ปกท.ทส. ยังได้แนะให้ดำเนินงานด้วยหลัก 4H ได้แก่ Head คือ ผู้นำ ที่มีความเข้มแข็ง เข้าใจ และตั้งใจในการทำงาน รวมทั้งกล้าที่จะตัดสินใจ Heart  คือ ต้องมีใจรัก ในการทำงาน ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ Hand คือ การลงมือทำ และ Harmony การรู้จักผสมผสานการทำงานและความร่วมมือกัน ทั้งนี้ ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหา ถ้าเราร่วมมือกันแล้ว ทุกอย่างย่อมเป็นไปได้ 

การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม กิจกรรมในงาน มีทั้งการเสวนา หัวข้อ "แนวทางขับเคลื่อนการอนุรักษ์เสือโคร่งและปลาเสือตอ ในยุคหลัง COVID - 19 DISRUPTION" และการลงนามปฏิญญา "สองเสือปากน้ำโพ" อีกทั้งการแสดงของนักเรียน นักศึกษา และการแสดงดนตรีของ "มด รังสิมันต์" และ วง Big cat  ตลอดจนบูทนิทรรศการการอนุรักษ์ รักษาป่าไม้ และแหล่งน้ำ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP จากชุมชนรอบบึงบอระเพ็ด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ และอีกมากมาย

แกลเลอรี่