ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

ทส.ร่วมประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

   วันนี้ (16 มี.ค.61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงทส. และนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

   ทั้งนี้ การดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคม จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

1. นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายภาพรวมของการจัดที่ดินแปลงรวม และการพัฒนากลไกหนุนเสริมการจัดการที่ดินแปลงรวมที่เน้นบทบาทของชุมชนควบคู่กับกระบวนการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชน โดยดำเนินตามแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กบนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่

3. การปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูง โดยดำเนินการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

 

ข่าว : อนัญญา / ภาพ : ชิชาญา

แกลเลอรี่