ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมการท่าทีไทยสำหรับการประชุม ASOEN ครั้งที่ 33

ทส. เตรียมการท่าทีไทยสำหรับการประชุม ASOEN ครั้งที่ 33

ทส. เตรียมการท่าทีไทยสำหรับการประชุม ASOEN ครั้งที่ 33

วันนี้ (15 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการท่าทีไทยสำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 (33rd Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment: 33rd ASOEN) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกระทรวงฯ และผ่านระบบ Video Conference

โดยที่ประชุมได้มีการหารือเตรียมการด้านสารัตถะและท่าทีไทยสำหรับเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 (33rd ASOEN) ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2565 โดยได้หารือความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมศึกษา สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน การจัดการสารเคมีและของเสีย การขึ้นทะเบียนมรดกอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาการเป็นประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม 7 สาขา ในช่วงวาระปี พ.ศ. 2565 - 2568 (ค.ศ. 2022 - 2025) เป็นต้น 

แกลเลอรี่