ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561-2564

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561-2564

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561-2564

วันนี้ (19 มี.ค. 61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561-2564โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และส่วนจังหวัด สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน   โดยงานประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะนำไปปรับปรุงแผนสิ่งแวดล้อมฯ และนำเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาภายหลังการประชุม

แผนสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งสรุปทิศทางในพื้นที่ EEC ในระยะเวลา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ได้ดังนี้

1. การป้องกันและลดมลพิษ

2. การจัดการ ควบคุม และกำกับเน้นการจัดการน้ำเสียจากแหล่งต้นกำเนิด

3. การป้องกันความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากสารเคมี

4. การติดตามและประเมินผล

5. การฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

6. การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย

แกลเลอรี่