ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียม NC4 เสนอ คกก.นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

ทส. เตรียม NC4 เสนอ คกก.นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

ทส. เตรียม NC4 เสนอ คกก.นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

วันนี้ (21 กันยายน 2565) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับอนุกรรมการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงฯ และผ่านระบบ Video Conference
  
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งประเทศไทยลดก๊าซเรือนกระจกได้ทั้งสิ้น 56.54 MtCO2 (ร้อยละ 15.40) จากมาตรการภาคพลังงาน จำนวน 9 มาตรการ และมาตรการภาคขนส่ง จำนวน 1 มาตรการ รวมทั้งสิ้น 10 มาตรการ 

นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบ (ร่าง) รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (Fourth National Communication : NC4) ซึ่งประกอบด้วย สาระเนื้อหา จำนวน 6 บท ได้แก่ 1.สภาวการณ์ของประเทศ 2.บัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ 3. การดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 4. ความเปราะบาง และการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 5.ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ และ 6.ข้อจำกัด ช่องว่าง ความต้องการการสนับสนุนและการได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ซึ่งมติที่ประชุมทั้งหมดในวันนี้ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติพิจารณาต่อไป

แกลเลอรี่