ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สป.ทส. จัดกิจกรรม KM Day 2022 โชว์ผลงาน “การจัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สป.ทส. จัดกิจกรรม KM Day 2022  โชว์ผลงาน  “การจัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สป.ทส. จัดกิจกรรม KM Day 2022  โชว์ผลงาน  “การจัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”


วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 09.00 น. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) โครงการ KM Day 2022 “การจัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Climate Change Management for Sustainable Development)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล “หน่วยงานต้นแบบตามกระบวนการจัดการความรู้” ให้แก่ กองตรวจราชการ สป.ทส. และโล่รางวัล “องค์กรผูกพัน” ให้แก่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ตลอดจนมอบประกาศนียบัตรให้แก่คณะทำงานฯ ทั้ง 10 หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ในระดับดีเยี่ยม ระดับดี และชมเชย โดยโอกาสนี้ นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ ทั่วประเทศร่วมงาน ณ ห้อง 101 อาคารกระทรวงฯ และผ่านระบบ Video Conference 

นายปิ่นสักก์ ได้ขอบคุณสถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และคณะทำงาน KM ที่ได้ดำเนินการจัดการความรู้ และนำสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และ ปลัดกระทรวงฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นและเป็นหลักให้ประชาชนพึ่งพาได้ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะทำได้ คือ การเตรียมการและการประเมินความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง ดังนั้น หัวใจสำคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงฯ ให้มีความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนมีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานควบคู่กันไป เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อไป


สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ  การประเมินการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับต่าง ๆ กฎหมาย มาตรการลดใช้พลังงาน และ CAA TGO Climate Action Academy เป็นต้น จากสำนักงานปลัดกระทรวงฯ  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO 

แกลเลอรี่