ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมจัดมหกรรม ทส. พบประชาชน 4 ภาค เน้นเข้าถึงประชาชนทุกระดับ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ทส. เตรียมจัดมหกรรม ทส. พบประชาชน 4 ภาค เน้นเข้าถึงประชาชนทุกระดับ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ทส. เตรียมจัดมหกรรม ทส. พบประชาชน 4 ภาค เน้นเข้าถึงประชาชนทุกระดับ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันนี้ (22 กันยายน 2565) เวลา 15.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการ “มหกรรม ทส. พบประชาชน : ทรัพยากรสร้างมูลค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” โดยมีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ Video Conference

นายจตุพร ขอให้ทุกหน่วยงานนำประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมหรือการจัดงานต่าง ๆ ที่ผ่านมา นำมาปรับใช้ในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภาค ประกอบด้วย ภาคอีสาน จัดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกรมป่าไม้ ภาคกลาง จัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐม โดยกรมทรัพยากรน้ำ ภาคใต้ จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และภาคเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ทั้งนี้ ปกท.ทส.ได้แนะแนวทางการจัดงานให้มีความทันสมัย สะท้อนถึงความโดดเด่นของแต่ละภาคอย่างชัดเจนและดึงดูดความสนใจ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เข้าถึงประชาชนทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน นักศึกษา อีกทั้งให้ดำเนินการในลักษณะเวทีแลกเปลี่ยน สร้างการรับรู้และความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงฯ  ตลอดจนมีการวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นด้วย เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

แกลเลอรี่