ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดงาน “วันป่าไม้โลก ปี 2561” ภายใต้แนวคิด “ต้นไม้ เพื่อเรา เพื่อโลก”

ทส.จัดงาน “วันป่าไม้โลก ปี 2561”  ภายใต้แนวคิด “ต้นไม้ เพื่อเรา เพื่อโลก”

   กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งในด้านการป้องกันและการรักษาสมดุลของธรรมชาติ ด้านผลิตผลไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และด้านบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างแนวร่วมในการเผยแพร่ รณรงค์ และสร้างจิตสำนึกให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ในทุกๆ ด้าน 

   และเนื่องด้วยทุกวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี จะตรงกับวันป่าไม้โลก (World Forestry Day) โดยริเริ่มจากการประชุมของสมาพันธ์การเกษตรแห่งยุโรป ครั้งที่ 23 เมื่อปี พ.ศ. 2514 และรัฐบาลภาคีสมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ  โดยได้เล็งเห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการรักษาให้ดำรงอยู่สืบไป โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ประกาศแนวคิดวันป่าไม้โลก ปี 2561 กำหนดภายใต้แนวคิด “Let’s make cities greener, happier place to live”

   โดยในปีนี้ กรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมวันป่าไม้โลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “ต้นไม้ เพื่อเรา เพื่อโลก”ซึ่งเริ่มจากการปลูกต้นไม้ในที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ วัด ตามถนนทางหลวง รวมถึงการดูแลต้นไม้ในสถานที่ต่าง ๆ อย่างถูกหลักวิชาการ  เพื่อสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับประเทศ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1. การจัดประกวดภาพถนนต้นไม้สวย ประจำจังหวัด  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันดูแล รักษา ถนนจังหวัด ให้เกิดความสวยงาม ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.forest.go.th 
2. การรับสมัครรุกขกรรุ่นเยาว์  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนต้นไม้ 
3. การเสวนาเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ในเมือง  ซึ่งกรมป่าไม้เห็นความสำคัญของการดูแลต้นไม้ในเขตเมืองและในบริเวณสวนสาธารณะในเมืองใหญ่ จึงได้จัดเสวนาโดยนางสาวสุทธิลักษณ์  ระวิวรรณ รักษาราชการแทน อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกับผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร, คุณช่อผกา  วิริยานนท์  ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมือง,กลุ่มศิลปินนักแสดงจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 และตัวแทนนักศึกษาคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ภาพ/ข่าว : อนัญญา 

แกลเลอรี่