ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สผ. จับมือ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุฯ MOU “การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒”

สผ. จับมือ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุฯ MOU “การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายจุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒” ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ และเป็นแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สผ. และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เข้าร่วมในงานดังกล่าว

ภาพและข่าว: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา