ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ ๗๐ และการประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี CLMTV

การประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ ๗๐ และการประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี CLMTV

การประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ ๗๐ และการประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี CLMTV ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๑๕๖๑ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
คณะผู้แทนไทยจำนวน ๕ ราย ซึ่งมีนายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีหัวหน้าคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (Coordinating Committee for Geoscience Programmes in East and Southeast Asia: CCOP)ครั้งที่ ๗๐ (The 70thCCOP Steering Committee Meeting) และการประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีกัมพูชา-ลาว-เมียนมา-ไทย-เวียดนาม” (The Cross-border Collaboration on Geology and Mineral Resources of Cambodia-Lao PDR-Myanmar-Thailand-Vietnam: CLMTV)ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มีนาคม ๑๕๖๑ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP ครั้งที่ ๗๐ ได้รับเกียรติจาก H.E. Dr.SinavaSouphanouvongVice-Minister, Ministry of Energy and Mines และ Mr. KeoKhamphavong อธิบดีกรมธรณีวิทยาและแร่ธาตุ และผู้แทนถาวรประเทศลาวประจำ CCOP และ Datuk ShaharEffindi bin Abdullah Azizi, Director General of Department of Mineral and Geoscience Malaysia ผู้แทนถาว รประเทศมาเลเซียประจำ CCOP ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร CCOP กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยในฐานะกรรมการบริหาร CCOP มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร CCOP เพื่อร่วมพิจารณาการกำหนดนโยบายโครงการและกิจกรรม สถานะทางการเงินการบริหารองค์การอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑และการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของ CCOP ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศไทยเป็นที่ตั้ง

โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี CLMTV เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของกลุ่มประเทศCLMTVเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจด้านนโยบายและการบริหารจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และพัฒนาเศรษฐกิจให้ทัดเทียมกันทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งยกระดับให้อาเซียนมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการประชุมหารือโครงการความร่วมมือฯ CLMTV ประเทศไทยจะกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือCLMTV ที่ได้ดำเนินการร่วมกัน และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงานโครงการความร่วมมือประจำปี ๒๕๖๑

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรธรณี, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่