ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จับมือ ปตท. ร่วมลงนาม “การจัดทำคู่มือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาโครงการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EIA Guidelines for Business Project Development in AEC)”

ทส. จับมือ ปตท. ร่วมลงนาม “การจัดทำคู่มือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาโครงการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EIA Guidelines for Business Project Development in AEC)”

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องพลังไทย ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑ ปตท. สำนักงานใหญ่ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การจัดทำคู่มือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาโครงการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (EIA Guidelines for Business Project Development in AEC)” ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมี นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และนายชาญศักดิ์ ชื่นชม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทโครงการ หรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวทาง ขั้นตอนการจัดทำ และการพิจารณารายงาน EIA ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจต่อนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย และนักลงทุนไทยที่จะไปประกอบกิจการในประเทศกลุ่มอาเซียน รวมทั้งสามารถพัฒนาขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป โดยมี คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ ๖๐ คน เข้าร่วมในงานดังกล่าว

ภาพและข่าว: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่