ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ทุ่มงบเจาะน้ำบาดาล 3,159 แห่ง ช่วยเกษตรกร – ประปาหมู่บ้าน – น้ำสะอาดโรงเรียน

ทส. ทุ่มงบเจาะน้ำบาดาล 3,159 แห่ง ช่วยเกษตรกร – ประปาหมู่บ้าน – น้ำสะอาดโรงเรียน

จากนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ทุกครัวเรือนตามยุทธศาสตร์พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลถือเป็นภารกิจสำคัญ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านอุปโภคและบริโภคในด้านต่างๆ พร้อมกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในปี 2561 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีแผนดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค และน้ำบาดาลโรงเรียน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,156 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 โครงการ คือ 1) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (ประปาหมู่บ้าน) จำนวน 1,437 หมู่บ้าน ดำเนินการไปแล้ว 99 แห่ง 2) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 633 โรงเรียน ดำเนินการแล้ว จำนวน 400 โรงเรียน 3) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ 969 หมู่บ้าน ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 243 หมู่บ้าน

ทั้งนี้ หากดำเนินโครงทั้งหมดแล้วเสร็จจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 368,940 ครัวเรือน สามารถเพิ่มน้ำต้นทุนได้ 148 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ถึง 89,300 ไร่ ส่วนผลการดำเนินงานในปี 2560 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร  อุปโภคบริโภค และน้ำสะอาดในโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 3,938 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับชุมชนจำนวน 1,750 หมู่บ้าน น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค(ประปาหมู่บ้าน) 1,218 หมู่บ้าน และน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียน 688 โรงเรียน และสามารถเพิ่มต้นทุนน้ำได้ถึง 148 ล้านลูกบาศก์เมตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ 389,940 ครัวเรือน

สำหรับโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของ พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการจัดทำแผนที่เติมน้ำบาดาลทั่วประเทศ และจัดทำโครงการเติมน้ำลงสู่แหล่งน้ำใต้ดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเกี่ยวน้ำฝนที่ไหลหลากและท่วมขังในฤดูฝนไปเก็บไว้ในชั้นน้ำใต้ดินที่มีความเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวและบรรเทาอุทกภัย กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ศึกษาและทดลองเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลทั้ง 12 เขต  เป็นการเติมน้ำลงสู่ใต้ดินใน 3 รูปแบบ คือ การเติมน้ำฝนผ่านหลังคาลงใต้ดิน การเติมน้ำผ่านบ่อวงเติมน้ำ และการเติมน้ำผ่านสระเติมน้ำ ผลจากการทดลองดำเนินการทั้ง 37 แห่ง ประสบผลสำเร็จ สามารถช่วยเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินได้เป็นอย่างดี มีพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด 420 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 210 ครัวเรือน ซึ่งผลสำเร็จจากการทดลองในครั้งนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะได้นำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่