ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

 

"สานพลังประชารัฐ" D3 หารือแนวทางการผลักดันการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการเข้าสู่ภาคการศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ (คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ : Public-Private Steering Committee) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) และนายชนินทธ์ โทณวณิก หัวหน้าทีมภาคเอกชนคณะทำงาน D3 ประชุมหารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE กับผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการ

 

           การประชุมหารือครั้งนี้ คณะทำงานสานพลังประชารัฐ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) ได้เข้าหารือกับรัฐมนตรีและผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีแนวคิดที่จะผลักดันด้านการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่ภาคการศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อต้องการปลูกฝังแนวคิดด้านการท่องเที่ยวให้นักเรียนตั้งแต่เด็ก ให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความรักท้องถิ่น รวมทั้งเกิดความรู้สึกรักชาติในอนาคต จึงได้จัดทำข้อเสนอ "แนวทางการผลักดันการเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและบริการเข้าสู่ภาคการศึกษา ให้เป็นวาระแห่งชาติ"

         ทั้งนี้ จากข้อมูลปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีงานในภาคบริการถึง 17 ล้านคน หรือร้อยละ 40 ของกำลังแรงงานไทย ซึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วต่างขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคบริการซึ่งมีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 70-80 ของ GDP โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่จะมีความสำคัญในอนาคต เช่น การแพทย์ การท่องเที่ยว ดิจิทัล โลจิสติกส์ ล้วนอยู่ในภาคบริการทั้งสิ้น ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ เช่น หุ่นยนต์ อาหารสำหรับอนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ฯลฯ ก็ล้วนแต่ต้องพึ่งพางานจากภาคบริการทั้งสิ้น

        แต่ปัญหาที่พบในขณะนี้ของไทย คือ ปัญหาด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ กล่าวคือ ขาดแคลนความเชี่ยวชาญในตำแหน่งงาน เช่น ภาษา ทักษะ มาตรฐาน Core Competency เป็นต้น คณะทำงาน D3 จึงต้องการให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นสื่อในการพัฒนาเยาวชนของชาติ เพราะจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้ประเทศมากขึ้นจากปัจจุบัน ซึ่งไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก อันจะส่งผลถึง Value Chain ที่ครอบคลุมหลากหลายบริการมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความรักชาติ รักท้องถิ่น รักงานบริการ มีความเข้าใจอุตสาหกรรมดังกล่าว และจะได้มีโอกาสเรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวที่ดีอีกด้วย