ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดตัวป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ สุราษฎร์ธานี 3 แห่งพร้อมกัน

ทส. เปิดตัวป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ สุราษฎร์ธานี 3 แห่งพร้อมกัน

วันนี้ (30 มีนาคม 61) เวลา 14.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดตัวโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย" จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกัน จำนวน 3 แห่ง เนื้อที่กว่า 1.3 พันไร่ ได้แก่ ป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ ์เนื้อที่ 320 ไร่ ป่าในเมืองบ้านแหลมโพธิ์ แหลมทราย ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา เนื้อที่ 400 ไร่ และ ป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย ์ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน เนื้อที่ 600 ไร่ โดย พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย ์ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบเอกสารสิทธิทำกินในพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 2 แห่ง

โครงการป่าในเมืองทั้ง 3 แห่งอยู่ใกล้ชุมชนของสุราษฎร์ธานีมีเนื้อที่ป่าชายเลนกว่าพันสามร้อยไร่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลนหลากหลายชนิด รวมทั้งมีสัตว์ป่าชายเลนที่สำคัญอีกหลายชนิด โดยป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์เป็นผืนป่าชายเลนที่รุกคืบทะเลจนได้รับสมญานามว่าดินแดนผืนป่าชายเลนเดินได้ฝั่งอ่าวไทย และยังเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญและหลากหลาย

 โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จัดกิจกรรมนันทนาการ พื้นที่ออกกำลังกาย เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรป่าชายเลน เพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนในเขตเมืองและบริเวณใกล้เคียงชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม

ภาพ: ธนชัย/กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่