ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.จัดการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๑

ทส.จัดการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๑

            เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวง จัดการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ มีผู้แทนเข้าจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศเข้าร่วมการประชุม
          ในการนี้ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมร่วมกับ Mr. Nuritdin R. Inamov ตำแหน่ง Director of Department of International Cooperation กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายสหพันธรัฐรัสเซีย  ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโครงการความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยขอบเขตของความร่วมมือที่มีการหารือในครั้งนี้ ได้แก่ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ การอนุรักษ์เสือโคร่งและนกอพยพ การพัฒนาระบบป้องกันพื้นที่ธรรมชาติ ได้แก่ การจัดการพื้นที่มรดกโลก จัดการทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำบาดาล ความร่วมมือด้านการป่าไม้ และความร่วมมือด้านสวนสัตว์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะดำเนินความร่วมมือและพิจารณาโครงการกิจกรรมร่วมกัน ในโอกาสนี้ ฝ่ายสหพันธรัฐรัสเซียเชิญชวนนักศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วม 15th International Junior Contest ซึ่งฝ่ายไทยก็ได้เสนอที่จะมีความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชนในโอกาสต่อไป

แกลเลอรี่