ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การ กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ทส. จัดประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การ กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ

วันนี้ (4 เมษายน 2561) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ) เป็นประธานการประชุม การพิจารณาร่างแผนปฏิรูปองค์การ กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ในการนี้ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารณ์ สิมาฉายา) ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้ที่ประชุมผ่านทาง Video Conference โดยเน้นประเด็นของคำสั่งนายกรัฐมนตรี 10 ข้อ และให้ความสำคัญกับประสิทธภาพและสมรรถนะในการบริหารและการปฏิรูปองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มภารกิจด้านทรัยากรธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรธรณี และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งผู้แทนแต่ละกรมนำเสนอร่างแผนปฏิรูปองค์การ พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานของแต่ละกรม ทั้งนี้ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ) ประธานการประชุม ให้ข้อเสนอแต่ละกรมไปพิจารณาประเด็นเนื้อหาของร่างแผนปฏิรูปองค์การให้ถูกต้องครบทุกองค์ประกอบ และส่งเอกสารให้ กพร.ทส. เพื่อรวบรวมส่ง สำนักงาน กพร ต่อไป

ภาพและข่าว: กรมป่าไม้, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่