Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สรุปสาระจากการประชุมระดับรัฐมนตรี ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที ๓

สรุปสาระจากการประชุมระดับรัฐมนตรี ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที ๓

สรุปสาระจากการประชุมระดับรัฐมนตรี ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที ๓
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ฯพณฯ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ที่จัดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสกขา รีสอร์ท แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกกรรมาธิการแม่น้ำโขง อีก ๓ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมด้วยผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) และหุ้นส่วนการพัฒนา โดยมี ฯพณฯ ลิม คีน ฮอร์ (H.E. Mr.Lim Kean Hor) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาแห่งกัมพูชา เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามปฏิญญานครโฮ จิ มินห์ (การประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๒) และพิจารณาร่างปฏิญญาเสียมราฐ ซึ่งจะมีการรับรองปฏิญญาในการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูล และแผนดำเนินความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงกับ ประเทศคู่เจรจา และหุ้นส่วนการพัฒนา ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่สอดคล้องกับการเป้าหมายการพัฒนา        ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ว่าด้วยความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง และความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนการพัฒนา โดยส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับภูมิภาคเรื่องการบริหารจัดการลุ่มน้ำข้ามพรมแดนในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในลุ่มน้ำโขงให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
 
ภาพ: กันต์ธีร์, ข่าว: สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่