Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สรุปสาระการประชุมทวิภาคี ไทย-ลาว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

สรุปสาระการประชุมทวิภาคี ไทย-ลาว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

สรุปสาระการประชุมทวิภาคี ไทย-ลาว
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑

ฯพณฯ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ ได้เข้าพบและหารือทวิภาคีกับ ฯพณฯ สมมาด พลเสนา (H.E. Mr.Sommad Pholsena) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องจำปา โรงแรมสกขา รีสอร์ท แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑) การจัดตั้งสวนรุกขชาติและศูนย์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๒) กระบวนการ วิธีการดำเนินงาน และตัวอย่างความสำเร็จของการจัดทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ๓) การจัดการ ควบคุมมลพิษที่ปนเปื้อนสินค้า และขยะอิเล็กทรอนิกส์ ๔) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการบ่อขยะระหว่างไทย-ลาว และ ๕) การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในด้านการจัดการ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในอาหารและธรรมชาติ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและได้มาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยเฉพาะแม่น้ำโขง ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบติดตามและพยากรณ์ข้อมูลด้านอุทกวิทยาของแม่น้ำโขงของลาว เพื่อสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ภาคประชาชนของไทยทราบ เพื่อการปรับตัวและลดความเสียหายได้ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการแบ่งปันข้อมูลและการพยากรณ์ข้อมูล โดยได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำของไทยและลาวไปหารือในรายละเอียดต่อไป

ทั้งนี้ การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างฉันมิตร และในตอนท้ายได้มีการมอบของ ที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน

ภาพ: กันต์ธีร์, ข่าว: สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่