Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สป.ทส. มอบรางวัล “คนดีศรี สป.” ประจำปี 2560

สป.ทส. มอบรางวัล “คนดีศรี สป.” ประจำปี 2560

สป.ทส. มอบรางวัล “คนดีศรี สป.” ประจำปี 2560

  สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลโครงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็น “คนดีศรี สป.” ต้นแบบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ผู้มีคุณลักษณะของการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ และต้นแบบข้าราชการให้สังคมได้รับรู้และเป็นเกียรติประวัติในชีวิตราชการ อันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี

  วันนี้ (11 เมษายน 2561) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลโครงการคัดเลือกบุคคลที่สมควรเป็น “คนดีศรี สป.” ต้นแบบข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 23 รางวัล ดังนี้

 รางวัล “คนดีศรี สป.” ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย

 1. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)   จำนวน 1 รางวัล

 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร     จำนวน 1 รางวัล

 3. กองกลาง      จำนวน 2 รางวัล

 รางวัลชมเชยผู้มีผลงานดี โครงการคัดเลือก “คนดีศรี สป.” ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 19 รางวัล ประกอบด้วย

 1. กองการบิน      จำนวน 1 รางวัล

 2. กองกลาง      จำนวน 1 รางวัล

 3. กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ   จำนวน 1 รางวัล

 4. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่)  จำนวน 1 รางวัล

 5. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง)   จำนวน 1 รางวัล

 6. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)   จำนวน 1 รางวัล

 7. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี)   จำนวน 1 รางวัล

 8. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น)  จำนวน 2 รางวัล

 9. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)   จำนวน 1 รางวัล

 10. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)  จำนวน 1 รางวัล

 11. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)  จำนวน 2 รางวัล

 12. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา)  จำนวน 2 รางวัล

 13. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จำนวน 1 รางวัล

 14. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 รางวัล

 15. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา จำนวน 1 รางวัล

แกลเลอรี่