ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประชุมการจัดทำรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายภาค รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผต.ทส.(นายนพพล ศรีสุข)และผต.สปน.(นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) (17 เม.ย.61)