ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่1/2561

ทส. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน  ครั้งที่1/2561

            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมดำเนินการกับภาครัฐ ภาคเอกชน ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมถึงการพัฒนาระบบกลไกบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ตามแนวคิดและแผนการดำเนินงานการแก้ปัญหาป่าน่าน หรือการพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมรูปแบบใหม่ (Sand Box) ซึ่งตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้อนุมัติให้ทำ sandbox  ซึ่งใช้พื้นที่จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ทดลองและหากสามารถแก้ปัญหาได้ บทเรียนจาก จังหวัดน่านจะนำไปใช้ในพื้นที่อื่นได้ต่อไป        
            วันนี้ (20 เมษายน2561)  เวลา 15.00 น. นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการภาครัฐ พร้อมด้วย ประธานกรรมการภาคเอกชน (นายบัณฑูร   ล่ำซำ) และพระครูพิทักษ์นันทคุณ ที่ปรึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พื้นที่จังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 (Nan Sandbox) ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน เพื่อรับฟังการชี้แจงวัตถุประสงค์การลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน ของนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาที่ดิน ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่าน และร่วมหารือกำหนดแผนงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้สามารถทำการเกษตรโดยการปลูกพืชเศรษฐกิจ และดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกัน ได้ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบการจัดสรรที่ดินป่าสงวนจังหวัดน่าน  โดยจัดสรรพื้นที่ป่าสงวนของจังหวัดน่าน จาก 100% ดังนี้ 72% กำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ 18%  นำกลับมาเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ แต่อนุญาตให้ปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ต้นไม้ใหญ่ได้ และ 10%  ยอมให้ประชาชน/เกษตรกร ปลูกพืชเศรษฐกิจเต็มที่ แต่ยังคงความเป็นป่าสงวนโดยกฎหมาย โดยให้ทำเกษตรกรรมใน รูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งไม่ใช่การปลูกข้าวโพด ไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยว และให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการสื่อแนวทางแก้ปัญหาป่าน่านกับผู้นำชุมชน/เกษตรกร ซึ่งการดำเนินงานในเบื้องต้นต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและเห็นภาพอนาคตร่วมกัน ทั้งนี้สำหรับผลการประชุมในครั้งนี้ จะนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไป  

                ในวันเดียวกันนี้ ก่อนการประชุมฯ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม  (War Room) ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดน่าน เพื่อติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ และร่วมรับฟังสรุปการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดน่าน ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันป่าและการพัฒนาเชิงพื้นที่ ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.11 (เมืองน่าน) นอกจากนี้ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิด "มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค" ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกด้วย


ภาพ/ข่าว : แก้วใจ , จันทร์เพ็ญ
เผยแพร่โดย : จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่