ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

อ.ส.พ. เปิดรับสมัครอบรม อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 11 และอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 7

อ.ส.พ. เปิดรับสมัครอบรม อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 11 และอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 7

อ.ส.พ. เปิดรับสมัครอบรม อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 11 และอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 7

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 11 และอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและปฏิบัติการ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน รายละเอียดดังนี้ 1. การอบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 11 เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านชีววิทยา หรือทางด้านพฤกษศาสตร์ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านพฤกษศาสตร์ จำนวน 30 คน ร่วมเข้าอบรมระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 (รับสมัครจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561) 2. การอบรมอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 7 เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางอนุกรมวิธานพืช หรือผู้ที่เคยผ่านการอบรมอนุกรมวิธานพืช หรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกพืชโดยตรง จำนวน 30 คน ร่วมเข้าอบรมระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 (รับสมัครจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบลงทะเบียนและรายละเอียดการอบรมตามลิงค์ด้านล่าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนเผยแพร่ความรู้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 09 3130 0671 อีเมล qsbgeducation@hotmail.com (ไม่รับสมัครทางเว็บไซด์ www.qsbg.or.th/training และองค์การฯ ไม่มีบริการที่พักให้แก่ผู้เข้าอบรม)

เอกสารประกอบ (สามารถ Download ได้)
        1.   กำหนดการอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น 61.pdf
        2.   กำหนดอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 61.pdf
        3.   โครงการอบรมอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 61 nbg.pdf
        4.   โครงการอบรมอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น 61 nbg.pdf
        5.   แนะนำที่พัก422069.pdf
        6.   แบบฟอร์มลงทะเบียนอนุกรมวิธานพืชขั้นสูง 61.doc
        7.   แบบฟอร์มลงทะเบียนอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้น 61.doc

แกลเลอรี่