ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กพย.ทส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กพย.ทส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กพย.ทส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

   เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กพย.ทส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นฝ่ายเลขานุการ
นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑.) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ กพย.ทส. เรื่อง การจัดทำรายงานผลการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติโดยสมัครใจปี ๒๕๖๑ และการจัด Side Event ในเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF)
๒.) คำสั่งแต่งตั้งองค์ประกอบในคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๖ และ เป้าหมายที่ ๑๓ เพิ่มเติม
๓.) ความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานหลักใน ๕ เป้าหมาย ภายใต้ ๑๗ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   และมีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑.) การจัดทำรายงานผลการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับชาติโดยสมัครใจ ปี ๒๕๖๑ ของหน่วยงานหลักใน ๕ เป้าหมาย ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒.) การจัดกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) สำหรับการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ๒๕๖๑ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง

 

แกลเลอรี่