ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดการสัมมนา “เครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 3

ทส. เปิดการสัมมนา “เครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 3

วันนี้ (27 เม.ย. 61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดการประชุมสัมมนา “เครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 3 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตามแนวทางไทยยั่งยืน ผนึกกำลังภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชนในจังหวัดชายฝั่งทั่วประเทศ ร่วมเป็นกลไกปกป้องและบริหารทรัพยากรทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยมี พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของอาสาสมัครภาคประชาชนต่อการพัฒนาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย” พร้อมทั้งมอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล “Marine Rangers” ให้กับอาสาสมัครในพื้นที่ ณ โรงแรมเรือรัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

 

สืบเนื่องจาก ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และยังเป็นแหล่งสร้างอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ที่สามารถสร้างรายได้แก่ประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยยังมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้ทรัพยากรถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง กอรปกับกำลังเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่เพียงต่อการดูแลรักษาทรัพยากรได้อย่างทั่วถึง จึงต้องมีการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ชุมชน ท้องถิ่น ภาคประชาชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการและดูแลทรัพยากรในท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมา ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ออกกฎหมายลำดับรอง 4 ฉบับ คือ ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง พ.ศ.2560 ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล พ.ศ.2560 ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง“รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ.2560 และระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 เพื่อกลไกส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายภาคีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับประเทศ และยังได้จัดโครงการ“เครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตามแนวทางไทยยั่งยืน” เพื่อเป็นเวทีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และข้อมูลสภาพระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากร การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาแนวคิดร่วมกัน

 

การจัดการประชุมสัมมนา “เครือข่ายภาคีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลตามแนวทางไทยยั่งยืน” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดย  โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดระยองระยอง เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม และครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสุราษฎรธานี เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ที่ผ่าน

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่