ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดพิธีปิดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทส. จัดพิธีปิดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2561 โดยมีพิธีปิดในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเอเชียราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเชิญเยาวชนจากทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมจำนวน 92 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนอาเซียนได้แลกเปลี่ยน(Sharing) ประสบการณ์ระหว่างกัน และได้มาเรียนรู้ (Learning) การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน/ จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนของอาเซียนและของโลก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ตามข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลกที่ใช้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573  โดยสิ่งแวดล้อม คือหนึ่งในเสาหลักของเป้าหมาย SDGs ซึ่งเยาวชนถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่เป็นทั้งผู้ลงมือปฏิบัติ ผู้รับผลกระทบ ตลอดจนเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ดังนั้น การเปิดโอกาสให้เยาวชนอาเซียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเข้ามามีบทบาทในการคิด สร้างสรรค์ และพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

นายวิจารย์ สิมาฉายา กล่าวต่อว่า จากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเน้นที่เยาวชน ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการเพื่อต่อยอดไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งต้องเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคตในการที่จะนำพาภูมิภาคอาเซียนขึ้นเป็นแนวหน้าของโลกในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการที่ประเทศไทยได้รับหน้าที่ให้เป็นเจ้าภาพจัดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้เยาวชนในทุกประเทศได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังที่นางเอรีนา โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโก ได้กล่าวย้ำถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นพิมพ์เขียว (Blue Print) ในการผลักดันให้ประเทศสมาชิกนำไปปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเยาวชนจากทุกประเทศก็จะสามารถนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในประเทศของตนได้อีกด้วย

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ Theme: ASEAN Youth Stepping Towards Environmental Sustainability ในระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2561 มีพิธีเปิดในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล คลิป แกรนด์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ และได้ลงมือปฏิบัติจากการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดเตรียมไว้ ในจังหวัดชลบุรี ระยอง และกรุงเทพมหานครประกอบด้วย

วันที่ 25 เมษายน 2561 หลังจากพิธีเปิดงานในช่วงเช้าเรียบร้อยแล้ว ช่วงบ่าย เยาวชนจะไปร่วมงานเปิดป่าในเมืองจังหวัดระยอง "มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส" และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เก็บขยะชายหาด และปลูกป่าชายเลน

วันที่ 26 เมษายน 2561 เยาวชนจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เยาวชนจะได้ทำกิจกรรมที่ให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ทั้งการดำน้ำดูปะการัง การเพาะพันธุ์ปะการัง รวมทั้งการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์เต่าทะเล

วันที่ 27 เมษายน 2561 จะได้เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม ณ โรงงาน Covestro นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตโพลี่คาร์บอเนต การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และกลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / การอยู่ร่วมกับชุมชน อีกทั้งมีการศึกษาดูงานการจัดการพื้นที่ป่าความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ (ปตท.) จ.ระยอง

วันที่ 28 เมษายน 2561 เยาวชนจะเรียนรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน / เมืองยั่งยืน ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี แบ่งเป็น 4 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมือง ฐานโรงเรียนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฐานศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ และในช่วงบ่าย เยาวชนของแต่ละประเทศจะได้มีโอกาสนำประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ออกแบบโครงการ หรือ Project Proposal ด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศของตนต่อไป

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา กล่าวต่อว่า ทุกวันหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม จะมีการสรุปบทเรียนการเรียนรู้ที่เยาวชนได้ไปศึกษาดูงานร่วมกัน และในวันที่ 29 เมษายน 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดพิธีปิดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีการมอบใบประกาศให้กับเยาวชน รวมทั้งมีการนำเสนอ Project Proposal การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างเครือข่ายเยาวชนอาเซียนณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดค่ายเยาวชนอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นโอกาสและประสบการณ์ที่ดีของเยาวชนไทยในการที่จะสร้างเครือข่าย และนำเสนอการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตนเองได้ดำเนินการ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นเครือข่าย ASEAN Green Higher Education Network ต่อไป

แกลเลอรี่